• Home
 • Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny

Klauzula obowiązku informacyjnego dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z nawiązaniem relacji biznesowych i bieżącej współpracy

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Animal Care Sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000934469, NIP: 9472006090, Regon: 520513530. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem danych korespondencyjnych, bądź za pomocą adresu e-mail: kontakt@animalcare.pl.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, a w szczególności korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem iod@animalcare.pl bądź bezpośrednio z Administratorem za pomocą wskazanych powyżej danych kontaktowych.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach i na podstawie:
  • budowania pozytywnego wizerunku Administratora oraz rozszerzania relacji handlowych/biznesowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie). Dane osobowe przetwarzane będą przez okres realizacji powyższego celu, bądź do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Podanie danych w tym celu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu;
  • podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, oraz przetwarzania danych niezbędnego do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia). Dane przetwarzane będą przez cały okres podjętych działań i realizacji umowy, a po tym okresie dla celów związanych z ustaleniem, dochodzeniem bądź obroną wzajemnych roszczeń. Podanie danych w tym celu jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia działań przed realizacją umowy oraz w celu realizacji umowy;
  • realizacji czynności związanych z umową, w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest kontakt, oraz realizacja pozostałych niezbędnych czynności w sprawie wykonania Umowy. Dane przetwarzane będą przez cały okres realizacji umowy, a po tym okresie dla celów związanych z ustaleniem, dochodzeniem bądź obroną wzajemnych roszczeń. Podanie danych w tym celu jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia działań przed realizacją umowy oraz w celu realizacji umowy;
  • dla ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami oraz dla wykazania rozliczalności działań Administratora, o której mowa w art. 5 ust. 2 Rozporządzenia (dla realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów administratora w postaci zabezpieczenia roszczeń i zapewnienia rozliczalności, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, do czasu przedawnienia roszczeń wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów).

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 1. Jeśli Administrator nie pozyskał danych bezpośrednio od Pani/Pana, to dane osobowe w zakresie: m.in.: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko), dane kontaktowe (adres poczty elektronicznej, numer telefonu), dane inne (miejsce zatrudnienia, stanowisko) mogły zostać pozyskane przez Administratora z umowy na podstawie której Administrator przetwarza Pani/Pana dane lub udostępnione przez Pani/Pana pracodawcę/zleceniodawcę.
 2. Odbiorcami danych osobowych (podmioty, którym dane mogą zostać ujawnione) mogą być:
  • podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora tj. podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji wskazanych celów przetwarzania danych, a także inne podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora;
  • podmioty uprawnione do pozyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej poza Europejski Obszar Gospodarczy. W niektórych sytuacjach, ze względu na współpracę Administratora z dostawcami usług w ramach realizacji celów przetwarzania danych osobowych, może jednakże dojść do przekazania danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niemniej w tym przypadku Administrator zadba o wszelkie formalności związane z prawidłowym zabezpieczeniem danych osobowych, w tym m.in. stosowanie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE).

 1. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego również prawo do żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Może Pani/Pan ponadto wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora oraz przenieść dane osobowe. Ma Pani/Pan także prawo wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące prawa skargi, dostępne są na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.