• Home
  • Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Animal Care Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Zbąszyńskiej 3 (91-342) Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000934469, NIP: 9472006090, Regon: 520513530. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem danych korespondencyjnych, bądź za pomocą adresu e-mail: kontakt@animalcare.pl.

2.      We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, a w szczególności korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem iod@animalcare.pl bądź bezpośrednio z Administratorem za pomocą wskazanych powyżej danych kontaktowych.

3.      Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach i na podstawie:

o   budowania pozytywnego wizerunku Administratora oraz rozszerzania relacji handlowych/biznesowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie). Dane osobowe przetwarzane będą przez okres realizacji powyższego celu, bądź do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Podanie danych w tym celu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu;

o   podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, oraz przetwarzania danych niezbędnego do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia). Dane przetwarzane będą przez cały okres podjętych działań i realizacji umowy, a po tym okresie dla celów związanych z ustaleniem, dochodzeniem bądź obroną wzajemnych roszczeń. Podanie danych w tym celu jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia działań przed realizacją umowy oraz w celu realizacji umowy;

o   realizacji czynności związanych z umową, w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia), którym jest kontakt, oraz realizacja pozostałych niezbędnych czynności w sprawie wykonania Umowy. Dane przetwarzane będą przez cały okres realizacji umowy, a po tym okresie dla celów związanych z ustaleniem, dochodzeniem bądź obroną wzajemnych roszczeń. Podanie danych w tym celu jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia działań przed realizacją umowy oraz w celu realizacji umowy;

o   możliwości wysyłania informacji o produktach, ofertach i usługach w ramach realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci prowadzenia działań z zakresu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych – art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, przy czym zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Prawo telekomunikacyjne, Administrator potrzebuje dodatkowej zgody na wykorzystanie podanego kanału komunikacji: adresu e-mail/numeru telefonu. W przypadku wyrażenia stosowanej zgody przez Panią/Pana, Administrator będzie mógł wysyłać informację o ofertach, promocjach, produktach, towarach, usługach, a także materiały marketingowe, za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (e-mail/numer telefonu). W tym przypadku Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub do czasu wycofania zgód na otrzymywanie informacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania informacji od Administratora; – cel będzie realizowany w przypadku wyrażenia chęci otrzymywania tego typu informacji.

o   udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego, w tym obsługą komunikacji, a zatem w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, w postaci komunikacji z Panią/Panem czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego pytanie, bądź komunikacji, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do momentu ich przedawnienia. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla otrzymywania odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego pytanie. – cel będzie realizowany w przypadku korzystania przez Panią/Pana z formularza kontaktowego.

o   dla ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami oraz dla wykazania rozliczalności działań Administratora, o której mowa w art. 5 ust. 2 Rozporządzenia (dla realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów administratora w postaci zabezpieczenia roszczeń i zapewnienia rozliczalności, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, do czasu przedawnienia roszczeń wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów).

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

4.      Jeśli Administrator nie pozyskał danych bezpośrednio od Pani/Pana, to dane osobowe w zakresie: m.in.: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko), dane kontaktowe (adres poczty elektronicznej, numer telefonu), dane inne (miejsce zatrudnienia, stanowisko) mogły zostać pozyskane przez Administratora z umowy na podstawie której Administrator przetwarza Pani/Pana dane lub udostępnione przez Pani/Pana pracodawcę/zleceniodawcę.

5.      Odbiorcami danych osobowych (podmioty, którym dane mogą zostać ujawnione) mogą być:

o   podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora tj. podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji wskazanych celów przetwarzania danych, a także inne podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora;

o   podmioty uprawnione do pozyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej poza Europejski Obszar Gospodarczy. W niektórych sytuacjach, ze względu na współpracę Administratora z dostawcami usług w ramach realizacji celów przetwarzania danych osobowych, może jednakże dojść do przekazania danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niemniej w tym przypadku Administrator zadba o wszelkie formalności związane z prawidłowym zabezpieczeniem danych osobowych, w tym m.in. stosowanie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE).

6.      Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego również prawo do żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Może Pani/Pan ponadto wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora oraz przenieść dane osobowe. Może Pani/Pan w dowolnym momencie cofnąć wyrażoną dobrowolnie zgodę, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan także prawo wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące prawa skargi, dostępne są na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.